Handlingar

Här hittar du förslaget till SKR:s inriktning 2020-2023 samt övriga handlingar till kongressen.

Protokoll

Protokoll från kongressen (PDF, nytt fönster)

Föredragningslista

Föredragningslista för kongressen

Inriktningsdokumentet

Inriktningen för Sveriges Kommuner och Region 2020–2023 (PDF, nytt fönster)

Motioner

Motioner till SKR:s kongress 2019 (PDF, nytt fönster)

Styrelsens förslag till beslut

I dokumenten finns både motionen och styrelsens förslag till beslut. Alla dokument är pdf-dokument som öppnas i nytt fönster.

Reservationer från styrelsesammanträdet den 8 november 2019 (Word, öppnas i nytt fönster)

1. Förslag till mål och inriktning avseende kollektivavtal

2 och 62. En modern lagstiftning för patientuppgifter och  SKL behöver arbeta mer för att stödja och stärka regionernas arbete med att höja sjukvårdens effektivitet

4 och 19. Överför huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården till hälso- och sjukvården och Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

5. Kommuner som aktör vad gäller arbetssökandes matchning

6 och 12. Förstärkning av kommunerna som följd av Arbetsförmedlingens ändrade organisation

7. Underlätta byggandet av cykelvägar

8. SKL ska genomföra en nationell cykelpotentialstudie

9. Breddad finansiering av kollektivtrafiken

10. Innovativa läkemedel kräver omgående innovativa finansierings- och betalningsmodeller

11. Strategiskt arbete för att minska förekomsten av sjukhusrelaterad undernäring

12. Se motion 6.

13. Motion angående kostnadstäckning för riksidrottsutbildningar

14. Kommunalt medbestämmande och inflytande vid etablering av gruvverksamhet?

15. SKL ska växla upp i sin roll i klimatomställningen

16. SKL ska stötta kommunerna att möta nya fossilfria trafikslag

17. En jämlik och likvärdig skola

18. Stärk allmännyttans roll

19. Se motion 4.

20. Ge regioner och kommuner möjlighet att upphandla flygtrafik

21. Ge kommunerna möjligheten att vara utförare av statliga arbetsmarknadsinsatser

22. Utred alternativ till individuella löner

23. Patientsäkerheten främst

24. Det regionala utvecklingsansvaret och miljöarbetet är centrala frågor för SKL

25. Digitalisering för ökad jämlikhet

26. En jämställd arbetsmarknad - jämställda löner

27. SKL ska löpande utvärdera de stöd med Artificiell Intelligens inom sjukvården, som finns på marknaden

28. Motion angående nationellt förbud mot böneutrop

29. Standardiserat test i svenska för C2-nivån

30. Kvalitetsmått och väntetider i 1177

31. Familjehemsplaceringar

32. SKL ska undersöka möjligheterna att ta fram ett nationellt program för att följa upp ungdomars fysiska aktivitet

33. Kommunala och regionala riktlinjer för säkerhetspolitiskt känsliga investeringar

34. Motion om att förhindra IS-terroristers återvändande

35. SKL ska verka för en saklig, vetenskaplig klimatdebatt

36. SKL ska utreda kommunernas ekonomiska utmaning med migrationen och med prognos framåt

37. Uppgradera våra dricksvattentäkter

38. SKL ska löpande utvärdera de digitala lärplattformarna för skolan, som finns på marknaden

39. Gröna hållbara samhällen

40. Nationellt gemensamt tiggeriförbud

41. Förbjud omskärelse av friska pojkar

42. SKL har en viktig roll för att främja svensk besöksnäring

43. Bryt den ofrivilliga ensamheten

44. Motion om att SKL i sin påverkansagenda mot riksdag/regering skall anse att ett dubbelspår mellan Göteborg och Oslo skyndsamt skall prioriteras i kommande nationella infrastrukturplaner för järnväg

45, 48 och 55. Motion ang. proportionella val till delegationer, utskott, beredningar m. m., Motion om att SKL:s arbetsutskott, beredningar, delegationer och andra sammanslutningar tillsätts på grundval av partiernas representation i SKL-kongressen, Motion för en förbättrad demokratisk tillsättning av ledamöter i beredningar, styrelse och delegationer

46. Ökad träanvändning inom byggandet en förutsättning för att uppnå Agenda 2030

47. Inled en Sverigeförhandling om välfärdens digitala infrastruktur

48. Se motion 45.

49. Självförsörjningsgraden

50. En stärkt minoritetspolitik på riktigt i våra kommuner och landsting

51. Språktest för medborgarskap

52. Inför en digitaliseringsdelegation

53. Ingen gratis tolktjänst för svenska medborgare

54. Införandet av obligatoriska hälsokontroller av nyanlända invandrare

55. Se motion 45.

56. Översättningar

57. Samhällsekonomiska kalkyler som en förutsättning vid investeringar ibland annat trafikinfrastruktur

58. Använd trängselskattportalerna för att beivra tunga fordon som bryter mot miljözonsregler

59. Höjda ambitioner för luftkvalitet

60. Ta bort förmånsbeskattningen på subventionerade priser inom kollektivtrafik för anställda

61. Utvärdera och utveckla stöd till samarbete mellan kommuner, regioner och andra organisationer

62. Se motion 2.

63. Steg 1- och 2-åtgärder i Länsplan

64. God vård i samhällets regi utan att anhörigfällan slår igen

65. Nya stambanor för höghastighetståg bygger ihop stad och landsbygd

66. Strategi för hälsa

67. Finansiering av och ansvar för klimatanpassningsåtgärder

68. Agenda 2030

69. Kommunala krav och konkurrens i bygg-branschen

70. Nya intäktskällor för kommuner och regioner

71. Förläng Heltidsresan

72. Ett helhetsgrepp på barn- och ungdomshälsa

Interpellationer

Anmälan av interpellationer

1. Bevakar SKL kommunernas och de små kommunägda energibolagens intressen när det gäller införandet av en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden?

2. Materialkrisen inom sjukvården

Övriga handlingar

Övriga handlingar